TARİHÇE VE AMAÇ

Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı; Lütfi Tokoğlu, Mukadder Sezgin, İlhan Evliyaoğlu, Namık Kemal Şentürk, Halit Ziya Yavuzer, Nurhan Atasoy, Orhan Alsaç, Hüsrev Tayla, Mustafa Sinan Genim, Ömer Sedad Hakkı Eldem, Yümnü Doğan Kuban, Aptullah Erdoğan Kuran, Mehmet Muhittin Güven, Hayrullah Örs, Muharrem Nuri Birgi, Emel Esin, İbrahim Seyfullah Esin, Hayati Tabanlıoğlu ile T.C. Turizm Bakanlığı ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. tarafından 19 Nisan 1976 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. TAÇ Vakfı’nın çalışma alanı, ülkemizdeki korunması gerekli ve risk altındaki tüm doğa ve kültür varlıklarıdır.

TAÇ Vakfı’nın amacı; Türkiye’nin ve Anadolu Uygarlığı’nın sanat ve kültür varlıklarını ve mimari mirasını, doğal ve tarihsel, kültürel, estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri korumak ve bu değerlerin geçmişle gelecek arasında kültürel bir ağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlamak, bu amacın gerçekleşmesi için gerekli organizasyonu kurmak, ilgili kuruluş ve kişilerin bu amaç doğrultusunda fikir ve çalışma koordinasyonunu sağlamak gerekli doküman ve envanter çalışmalarını yapmak, etüd ve projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli uygulamaları yapmak veya yaptırmak, örnekleme yoluyla yeni uygulamalar yapılmasına çalışmak, korunacak yapıtları veya çevreleri uygunluğu oranında turizm fonksiyonu içinde değerlendirerek, sağlıklı bir yaşama imkanı sağlamak, ülkemizdeki her tür korunması gerekli kültür varlığı yapıt ve çevreleri örnek çalışma programı içerisinde ele almak, amaca uygun tüm bu faaliyetleri kolaylaştıracak kamuoyu oluşturma ve eğitim çalışmaları ve her türlü yayın yapmak, eğitimli personel yetişmesini sağlamak, bütün bu hedeflere varmak için yapılacak işlemlerin yöntemini tespit etmek ve bu yöntemleri uygulamak veya uygulatmaktır.

1976 yılından günümüze çok sayıda korunması gerekli kültür varlığının restorasyonunu tamamlamış, pek çok uygulama projesinin gerçekleşmesini sağlamış, gerek mimari, gerekse grafik sanatlar öğrencileri arasında ödüllendirmeler düzenlemiş, çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunmuş, lisans ve lisan üstü öğrencilerine çeşitli burslar sağlamış olan TAÇ Vakfı, Europa Nostra (Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu) üyesidir.