TRUST INDENTURE

Available only in Turkish

VAKIF FİKRİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

Uygarlıkların etkileri, sanat ve kültür miraslarının zenginliği ölçüsünde devam edebilir ve bu mirasın belgeleri turizm olayına etki yapan faktörlerin ön sırasında yer alır. Türkiye’mizin çok zengin sanat ve kültür mirasına sahip olduğu şüphesizdir. Bu çok değerli mirasın korunması konusunda yıllardır fikir ve öneri olarak birçok şey söylenmiş, bilimsel kararlar alınmış, ancak, etkin bir koruma ve değerlendirme uygulaması maalesef yapılamamıştır.

Türkiye’nin ve Türk Ulusunun ve Anadolu Uygarlığının sanat ve kültür varlıklarını ve mimarî mirasını doğal, tarihsel, kültürel, estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri korumak ve bu değerlerin geçmişle, gelecek arasında kültürel bir bağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlamak amacından hareketle, bu işe gönül vermiş olan kişilerin Turizm ve Tanıtma Bakanlığına (halen Kültür ve Turizm Bakanlığı) yaptıkları müracaat olumlu karşılanmış ve adı geçen Bakanlığın önderliğinde, mevcut tespitlerin ışığında konuyu bütün yönleriyle ele alarak, yıllardır bilimsel çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların güçlerini amaçları doğrultusunda birleştirecek ve dünyadaki benzer uygulamaları inceleyecek (Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Organizasyon Bürosu) adı altında bir nüve teşkilât oluşturulmuştur.

Bu teşkilâtın kurulmasındaki amaç, bağımsız, tüzel kişiliğe sahip ve medenî kanun hükümlerine göre bir vakıf kurulmasının temini için bir baz oluşturmak idi. Çalışmalar sonucu, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının öncülüğünde ve bu amaca gönül vermiş hakiki şahısların iştirakiyle, TÜRKİYE ANIT ÇEVRE TURİZM DEĞERLERİNİ KORUMA (T.A.Ç.) VAKFI kuruldu.

Hedef, sadece tahribatı önlemek, korunması gerekli kültür varlıklarına fonksiyon vermek ve onarmak değil, aynı zamanda korunması gerekli kültür varlıklarına kabil olduğunca hayat katmak, yaşayan insanların canlılığını eski eserlere aşılamak, korunması gerekli kültür varlıklarını koruma bilincini yaygın hale getirmekti.

Kanunî formalitelerin tamamlanmasından sonra, 20 Mayıs 1976 tarihinde ilk Mütevelli Heyet toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda, Vakıf senedinin öngördüğü işlemler tamamlanmış, gerekli seçimler yapılmış, teşkilat şeması onaylanarak, Vakfın öncü ve örnek çalışmaları arasına alacağı konularla, Yönetim Kurulu faaliyetine ışık tutacak kararlar alınmıştır.

Click here to see all of the Indenture